IT-KRAK - TECHNICY MAGICY

zarabiamy na naszym HOBBY

   O firmie       Oferta       Cennik       Projekty       Portfolio       Zaufali nam       Partnerzy       Kontakt   

Comarch Klasyka (dawniej: Comarch CDN Klasyka )


Twój komputer nadal pracuje w środowisku DOS? Wybierz ofertę Comarch KLASYKA dla małych i średnich firm handlowych, usługowych i produkcyjnych. Możesz usprawnić swoją pracę dzięki pakietom:
 • magazynowo – fakturującym,
 • finansowo – księgowym,
 • kadrowo – płacowym.

Comarch KLASYKA to program działający szybko i bezbłędnie, jest na bieżąco aktualizowany, dzięki czemu zyskał liczne grono zwolenników.

Programy

Księgowość Handel i Usługi Płace i Kadry
Programy księgowe zapewniają obsługę firmy bez względu na przyjęty sposób ewidencji zdarzeń gospodarczych, a ich zastosowanie w znacznym stopniu usprawnia pracę działu księgowości. Niezależnie od skali prowadzonej działalności, firmy zajmujące się handlem lub świadczeniem usług, znajdą szereg funkcji służących sprawnej obsłudze procesów z tym związanych. Programy wspierające procesy decyzyjne zachodzące na różnych poziomach zarządzania w oparciu o zawsze aktualne dane zgromadzone w bazie systemu.

Księga Podatkowa
Program Księga Podatkowa pozwala w prosty sposób prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów zawsze zgodnie z aktualnymi przepisami. Zapewnia to Użytkownikom komfort pracy i bezpieczeństwo w rozliczeniach z urzędami Skarbowymi.

System wyposażony jest oprócz Księgi Przychodów i Rozchodów w ewidencje pomocnicze:

 • rejestry VAT,
 • ewidencję dodatkową przychodów i kosztów,
 • ewidencje środków trwałych,
 • ewidencje wyposażenia,
 • ewidencje wynagrodzeń,
 • spis z natury,
 • rozliczenie samochodów.

Nabywca może dokonać wyboru odpowiedniej dla Firmy metody rozliczania VAT - kwartalnej lub kasowej.

Użytkownik korzystając z Księgi Podatkowej może przygotować i wydrukować wymagane deklaracje m.in. VAT-7, VAT-7K oraz Kwartalną Deklarację Podsumowującą (VAT-UE) wraz z załącznikami pokazującą, z jakim kontrahentem w Unii Europejskiej polski podatnik przeprowadził w danym kwartale transakcje handlowe. Użytkownik może sprawnie przygotować zaliczki na podatki PIT-36, PIT-36L, PIT-4R.

Operator programu decyduje o formie wydruku deklaracji, czy będzie to wydruk skrócony, pełny, w postaci graficznej lub jako nadruk na oryginał.

Ponadto program Księga Podatkowa umożliwia:

 • prowadzenie ewidencji ryczałtowej,
 • przygotowanie rozliczenia rocznego, PIT-28, PIT-28A i PIT-28B  wraz z załącznikiem
  PIT-O,
 • przygotowanie rozliczenia rocznego PIT-36 i PIT-37 wraz z załącznikami PIT-B i PIT-O.

Księga Handlowa
Program Księga Handlowa w pełni zgodny ze znowelizowaną Ustawą o Rachunkowości obowiązującą od stycznia 2002 r., to sprawdzony produkt, który zapewnia Użytkownikowi komfort i bezpieczeństwo pracy.

System umożliwia prowadzenie księgowości w formie dzienników cząstkowych, ponadto zawiera ewidencje pomocnicze:

 • rejestry VAT,
 • ewidencje dodatkową przychodów i kosztów,
 • rejestry kasowe/bankowe,
 • księgę inwentarzową.

Zastosowanie mechanizmu wzorców księgowań w znacznym stopniu usprawnia Operatorowi proces księgowania. Dokumenty wprowadzone w ewidencjach pomocniczych są automatycznie przenoszone do Księgi Głównej lub wcześniej do bufora księgowań, w którym można dokonać ich poprawy.

Dział księgowości szybko i sprawnie może kontrolować rozrachunki z kontrahentami (w tym również walutowe). Oprócz podstawowych informacji o należnościach i zobowiązaniach, księgowość może skorzystać z funkcji automatycznego naliczania odsetek, wydruku ponagleń do zapłaty czy potwierdzenia salda.

System może służyć także, jako źródło wielu raportów umożliwiających analizę danych (zestawienie obrotów i sald, struktura wiekowa należności i zobowiązań, bilans, rachunek wyników, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych itd.). Dzięki analizom oraz stworzonemu w programie Systemowi Informacji Szefa (SIS), Przedsiębiorca może w pełni kontrolować płynność finansową firmy oraz poznawać wskaźniki finansowo-ekonomiczne, niezbędne dla rachunkowości zarządczej.

Ponadto program Księga Handlowa umożliwia:

 • sprawne rozliczanie firmy dzięki możliwości importu operacji z innych programów Comarch Klasyka,
 • wybór odpowiedniej dla Firmy metody rozliczenia VAT (np. metody kasowej)
  kwartalne rozliczenie VAT,
 • prowadzenie amortyzacji kosztowej i bilansowej,
 • zastosowanie księgowań okresowych,
 • kontrola kręgu kosztów,
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-7K,
 • przygotowanie Kwartalnych Deklaracji Podsumowujących VAT-UE wraz z załącznikami,
 • przygotowywanie zaliczek na podatek dochodowy PIT-36, PIT-36L i CIT-8.
Faktury
Najprostszym programem fakturującym w ofercie Comarch Klasyka jest program Faktury. Dedykowany jest przede wszystkim do obsługi niewielkich firm usługowych nieprowadzących gospodarki magazynowej.

Program Faktury umożliwia wprowadzenie długiej, 160-znakowej, nazwy towaru/usługi. Jest to funkcja szeroko wykorzystywana przez firmy, w których opis pozycji na dokumencie nie zawsze ogranicza się tylko do nazwy. Standardowe rejestry (kontrahentów, cennika i przeprowadzonych transakcji sprzedaży) nie tylko usprawniają pracę, ale przede wszystkim służą do późniejszych podstawowych analiz.

Użytkownik nie musi sięgać do zewnętrznych programów aby wystawić przelew, może zrobić to z pozycji programu Faktury, w którym ma do dyspozycji listę banków wraz z możliwością wydruku przelewów. Program umożliwia również prowadzenie kasy gotówkowej i kontrolę płatności.

Ponadto program Faktury umożliwia:
 • współpracę z drukarkami fiskalnymi (Posnet, Elzab, Innova, Novitus),
 • przeprowadzenie analizy danych dotyczącej sprzedaży, obrotu towarami czy obrotu z kontrahentami,
 • księgowanie dokumentów do programów księgowych Comarch Klasyka,
  Comarch OPTIMA.
Firma ++
Program Firma++ pozwala prowadzić w firmie pełną gospodarkę magazynową (w oparciu o średnie ważone ceny zakupu) oraz rejestrację wszelkich operacji handlowych, również walutowych.

Dzięki wykorzystaniu tzw. notatnika transakcji, możliwe jest zestawienie pozycji, a po ich sprawdzeniu konwersja do potrzebnego dokumentu. Ponadto w wielu dokumentach (m.in. fakturze zakupu czy sprzedaży) Użytkownik może skorzystać z tzw. bufora, umożliwiającego wieloetapowe wprowadzanie dokumentów oraz ich korektę.

Korzystając z Programu Firma++ Przedsiębiorca w pełni kontroluje przeprowadzane w firmie transakcje handlowe. System umożliwia prowadzenie wielu rejestrów kasowych i bankowych a dzięki nim bieżącą rejestrację wszelkich operacji finansowych.

Wykorzystując wbudowane w systemie zestawienia, handlowiec może przygotować kilkadziesiąt różnorodnych analiz danych.

Program współpracuje z wieloma urządzeniami zewnętrznymi, ułatwiającymi Użytkownikom pracę.

 • czytnik kodów kreskowych - umożliwia tzw. łatwą sprzedaż. Korzystając tylko z czytnika operator może szybko i sprawnie wystawić dokumenty,
 • kolektory danych - usprawniają proces aktualizacji stanów magazynowych firmy,
 • drukarki fiskalne - Posnet, Elzab, Innova, Novitus,
 • kasy fiskalne - Elzab (Alfa i Delta), Novitus (Fiesta, System, Rumba, Małe Tango, Bravo, Bonita i PS 2000), dzięki którym przedsiębiorca może prowadzić sprzedaż detaliczną dla klientów indywidualnych,
 • urządzenia fakturujące SET - pozwalają prowadzić sprzedaż mobilną.

Ponadto program Firma++ umożliwia:

 • prowadzenie dowolnej ilości niezależnych magazynów,
 • rozliczanie produkcji w oparciu o zdefiniowane receptury,
 • obsługę faktur zaliczkowych - wystawianie faktur, ich rozliczanie oraz fiskalizację,
 • obsługę faktur wewnętrznych sprzedaży i zakupu - pełna edycja, naliczenie VAT, korekty FWZ i FWS,
 • indywidualne cenniki dla kontrahentów,
 • zastosowanie różnorodnych upustów,
 • rozliczanie opakowań kaucjonowanych,
 • rejestrowanie zamówień od odbiorców, automatyczne rezerwacje,
 • tworzenie zamówień do dostawców, raporty braków,
 • zwrot VAT-u dla podróżnych (TAX FREE),
 • wydruk etykiet i kodów kreskowych,
 • współpracę z platformą elektronicznej wymiany dokumentów COMARCH ECOD,
 • księgowanie dokumentów do programów księgowych Comarch Klasyka, Comarch OPTIMA.

Płace Plus
Program Płace Plus zapewnia pełną obsługę kadrowo-płacową:

 • począwszy od zatrudnienia pracownika na umowę o pracę (zgłoszenie do ubezpieczeń ZUA, wydrukowania umowy o pracę),
 • poprzez naliczanie wypłat wraz z rozliczaniem czasu pracy (nieobecności, nadgodzin),
 • generowanie deklaracji rozliczeniowych (DRA wraz z załącznikami),
 • aż do zwolnienia (wyrejestrowania z ubezpieczeń ZWUA, wydrukowania świadectwa pracy, naliczenia deklaracji PIT-11).

W programie dostępne są standardowe nieobecności oraz występuje kontrola 33 dni wynagrodzenia chorobowego i limitu urlopu wypoczynkowego.
Użytkownik ma możliwość definiowania własnych elementów wynagrodzenia, które mogą być liczone wg odpowiednich wzorów - cech.  Pracę z programem ułatwiają operacje seryjne np. seryjne wyliczanie wypłat, przyznawanie limitów urlopu wypoczynkowego.

Ponadto program Płace Plus umożliwia:

 • współpracę z programem Płatnik - przygotowanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS,
 • rozliczanie zaległych nieobecności,
 • przygotowanie deklaracji podatkowych PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-40, IFT-1,
 • generowanie przelewów do Urzędów Skarbowych.

Płace i Kadry
Płace i Kadry to profesjonalny system do pełnej obsługi działu kadr i rachuby płac, z którego może korzystać najbardziej wymagające Przedsiębiorstwo. System jest zgodny z Prawem Pracy i na bieżąco uaktualniany do wciąż zmieniających się przepisów.

Użytkownik może rejestrować w programie dowolną ilość umów cywilno-prawnych w tym również umów-zleceń czy umów o dzieło.

Operator korzystający z programu może w szybki sposób rozliczyć pracowników etatowych (pracujących również w systemie akordowym oraz prowizyjnym). Użytkownik może modyfikować i dostosowywać program do indywidualnych potrzeb firmy. Elastyczność dotyczy zarówno mechanizmu naliczania płac, jak i ich raportowania. W systemie funkcjonuje mechanizm wydruków MDT, dzięki któremu można dowolnie definiować wydruki i raporty wymagane w wielu Przedsiębiorstwach.

Możliwość dowolnego konfigurowania programu, zgodnego z potrzebami Firmy, umożliwia obsługę skomplikowanych algorytmów wyliczania wynagrodzeń. System pozwala na:

 • rozliczanie obecności, w tym również nadgodzin i pracy w godzinach nocnych,
 • ewidencję i rozliczanie dowolnie zdefiniowanych nieobecności i limitów z nimi związanych,
 • różnicowanie harmonogramów czasu pracy przez tworzenie własnych kalendarzy,
 • definiowanie własnych składników wynagrodzenia wg dowolnych algorytmów.

Obsługa programu została usprawniona poprzez dodatkową funkcjonalność, jaką jest współpraca z Rejestratorami Czasu Pracy (RCP).

Ponadto program Płace i Kadry umożliwia:

 • przygotowanie deklaracji PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1R,
 • przygotowanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS,
 • współpracę z aktualną wersją Programu Płatnik,
 • generowanie deklaracji do systemu SOD OffLine.

Zapraszamy do współpracy
Kontakt: Krzysztof Borek, telefon komórkowy: +48 665 248 759
Comarch Klasyka, CDN Klasyka

(c) IT-KRAK 2009 - 2024
Powered by speedstar